Categorieën

Onze merken

Artikel 1. - Offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt en/of zijn geldig mits leverbaar.

Artikel 2. - Prijzen
Alle prijzen zijn in EUR (euro's) vermeld, exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage(n) en exclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Voor orders vanaf € 100,=; levering Franco huis, Orders tot €50,- wordt € 8.95,- verzendkosten in rekening gebracht. Voor orders tussen €50 en €100,- euro wordt € 4,95 in rekening gebracht.

Artikel 3. - Betaling
Tenzij door verkoper nadrukkelijk anders bepaald, dient betaling door afnemer vooruit te geschieden (doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum). Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 5% rente over het verschuldigde bedrag berekend. Alle kosten, zoals incassokosten, kosten van inning door een incassobureau en/of deurwaarder, wisselkosten, gerechtskosten en buitengerechtelijke incassokosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van zijn verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

Artikel 4. - Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen e.d.
Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is North light   niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, foldermateriaal, aanbiedingen en/of orderbevestigingen, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de producten.

Artikel 5. - Levering/verzending
Verzending vindt plaats door eigen vervoer   Northlight   dan wel via een door ons aangewezen vervoerder door geheel Nederland. Hoewel wij altijd zo snel mogelijk verzenden, kunnen wij in geen geval voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld, onverminderd onze rechten in geval van overmacht als omschreven in Artikel 7.

Artikel 6. - Wijziging verkoopvoorwaarden/prijzen
Voor alle orders zijn op de dag van de opdrachtbevestiging geldende, verkoopvoorwaarden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor verkoopvoorwaarden en prijzen te veranderen. Afnemers zijn echter bevoegd om binnen 2 werkdagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde verkoopvoorwaarden of prijswijzigingen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen kosteloos te annuleren.

Artikel 7. - Overmacht
In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een termijn van ten hoogste een jaar, onverminderd het recht tot ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn.

Artikel 8. - Vrijwaring
Tegenpartij dient Northlight   te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Nortlhight jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 9. - Garantie
Voor goederen gekend en goedgekeurd door de afnemer geldt, naast de van toepassing zijnde fabriek- en/of importeur garantie bepalingen, geen aanvullende garantie.

Artikel 10. - Wanprestatie en eigendomsvoorbehoud
Nortlhight blijft eigenaar van de verkochte (en geleverde) goederen totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief rente en kosten volledig zijn voldaan. Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, zulks uitsluitend te onzer beoordeling, hebben wij het recht om bij enkel schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meerdere betaalde en onbetaalde facturen, worden de bij afnemer aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde factuur.

Artikel 11. - Verpakking
Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede kisten kratten en pallets worden in rekening gebracht.

Artikel 12. - Risico gedurende transport
Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het - door verkoper verzorgde - transport zijn voor risico van Northlight   . Echter de afnemer dan wel de ontvanger dient de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren op eventuele breuk of andere schade en verplicht zich ertoe eventuele breuk of andere schade binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk (per fax of e-mail) aan ons te melden.

Artikel 13. - Bestelde goederen
Indien afname niet (binnen de overeengekomen termijn) geschiedt, berekenen wij voor elke EUR 1.000,= factuurwaarde of gedeelte daarvan, EUR 20,= opslagkosten per ingegane maand. Bovendien zijn wij gerechtigd de bestelde goederen te factureren en betaling daarvan te verplichten, onverminderd ons recht althans te vorderen.

Artikel 13.1 Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 14. - Bevoegde rechter
Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging of, te onzer keus, van de plaats van vestiging van de afnemer bevoegd.

Artikel 15. - Toepasselijkheid verkoopvoorwaarden
Deze verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op bestellingen c.q. leveringen, welke door ons worden uitgevoerd op verzoek van derden.

Artikel 16. - Bekendheidsclausule
Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet kan beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden